Všeobecné podmínky

Úhrada za pobyt

při objednání služeb ve lhůtě kratší než 45 dnů před nástupem se platí celá částka za pobyt najednou. Ve lhůtě delší než 50 dnů před nástupem platí klient zálohu ve výši 50 %, která je splatná do týdne po potvrzení přihlášky a doplatek pak nejpozději 30 dnů před nástupem. Platbu je možné provádět na číslo učtu které vam bude zasláno po řádné rezervaci. Přesný termín platby je uveden v "Potvrzení objednávky", které je klientovi zasíláno po provedení rezervace.

 • Storno podmínky

  Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, a to do 45 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky.

  Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen zaplatit storno poplatky (mimo všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) ve výši :

  • a) 20% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 45 – 31 dnů před nástupem.
  • b) 50% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 30 – 15 dnů před nástupem.
  • c) 70% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 14 – 6 dnů před nástupem.
  • d) 90% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 5– 0 dnů před nástupem.

  Storno poplatky se neúčtují v případě, že si zákazník zajistí za sebe odpovídající náhradu - v tomto případě je již zaplacená částka za pobyt vinkulována ve prospěch platby náhradníka.

  Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

  Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách.

 • Ubytovatel vybírá od ubytovaného při zahájení pobytu kauci

  Účelem kauce je zajištění úhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení nebo v důsledku nedodržení ubytovacího řádu. Při odevzdání objektu bez poškození se kauce v den ukončení pobytu vrací ubytovanému.. Kauce je stanovena na částku 5.000 Kč.

 • Poplatek za spotřebu el. energie

  Při příjezdu a předání chaty učiní správce za přítomnosti klienta záznam o stavu elektroměru a plynoměru. Na základě odečtu při ukončení pobytu bude provedeno vyúčtování. Doplatek správce automaticky strhává z kauce 5.000,- která byla předána na začátku pobytu.

 • Pobyt se psem

  Pes může v chatě pobývat jen se souhlasem majitele a platí pouze pro malá plemena. Zavazuje se také tím že po svém miláčkovi řádně uklidí. Neučiní li tak platí 1500,- Za pobyt pejska si účtujeme jednorázovou taxu 500,-Kč

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Závaznou objednávkou uděluje objednavatel v souladu se zákonem č.101/2000 Tomaš Špidlen ičo: 12043524 se sídlem Smetanova 406 Tanvald jakožto majiteli souhlas ke shromažďování,uschovávání a zpracivání osobních a citlivých ůdajů v rozsahu této smlouvy,tj. jména,příjmení,telefoního čísla, adresy a emailů. a to pro poskytování služeb a produktů provozované Tomášem Špidlenem.

 • Platební podmínky

  1. Host při nástupu k ubytování vyplní ubytovací lístek. Podle vyplněných údajů ubytovatel hosta tuzemce zaeviduje a cizince zapíše do domovní knihy.

  2. Ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu od 13:00 do 16.00 hodin pokud není s ubytovatelem předem dohodnuto jinak .Čas ukončení pobytu do 10.00 hodin, pokud není s ubytovatelem předem dohodnuto jinak. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den dle platného ceníku na udaný termín. Víkendové termíny to mají individuálně dle dohody s pronajimatelem.

  3. V ceně pobytu je zahrnuto ložní prádlo, ručníky a přezůvky je nutné mít vlastní.

  4. Host má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat další prostory a příslušenství ubytovacího zařízení. Parkování vozidel je zajištěno v objektu (zimním obdobý u silnice nad objektem) a je bezplatné.

  5. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

  6. Při nástupu se host přesvědčí, zda vše souhlasí ve vybavení objektu. V případě závady ihned uvědomí majitele objektu.

  7. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.

  8. Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků uvnitř objektů.

  9. Host zanechá při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu.

  10. V průběhu pobytu není hostovi dovoleno ubytování pozvaných návštěv a jiných osob.( není li dohodnuto předem se správcem chaty).

  11. Psi a jiná zvířata mohou být umístěna v zařízení ubytovatele pouze s jeho souhlasem a za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Není dovoleno ponechávat tyto samotné a bez dozoru.

  12. Host nepoužívá v objektech vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, tel. Nabýječky apod.).

  13. Host při odchodu z objektu uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a objekt uzamkne.

  14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.

  15. Host je odpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby ubytovateli, a jeho povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.

  16. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistou a zachovávat noční klid.

  17. Host může v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených - vyznačené ohniště, či krb. Po odchodu od ohniště, krbu nebo kotle host řádně uhasí oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

  18. V době ubytování hosta nesmí ubytovatel objekt používat sám, může se však přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku.

  19. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je host povinen nahradit v případě, pokud nemohl ubytovatel újmě zabránit.

  20. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.

  21. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel.